ang rocks

 

Kami ay hibang. Kami ay wierdo. Kami ay malakas. mahal na mahal namin si Hesus. Kami ang Rocks.

 
 

Ang Rock Church Worldwide ay isang pang-daigdigang ministeryo ng iglesia na lumalaganap sa buong mundo kasama ang kapangyarihan ng pagligtas ni Hesus! Ang aming ministeryo ay para sa lahat, na may mga serbisyo sa bawat wika at sa bawat kontinente. Kami ay nagpapalaganap sa pamamagitan ng iba’t-ibang pamamaraaan tulad ng: Live na musika, panghihikayat ng kaluluwa, mga kaganapan sa lipunan, mga grupo ng cell, at marami pang iba. Kahit na ang aming pag-abot ay pandaigdigan, kami ay ISANG katawan, ISANG ministeryo, ISANG pamilya na naglilingkod sa iisang Hari, si Hesu-Kristo!

Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, Ang Rock Churches Worldwide ay isang lugar kung saan ang pag-ibig at pagpapala ni Hesus ay dumadaloy ng maluwalhati sa bawat puso ng mga tao hanggang sa ito ay umapaw sa buong mundo. Kami ay tahanan ng pag-ibig, kapayapaan, pagtanggap at pagkakaisa! Pinasisigla tayo ng Espiritu ni Hesus bilang isang iglesya upang mahalin ang hindi kaibig-ibig, kung saan ang mga nabigong tao ay makatutulong sa iba na mas bigo kaysa sa kanilang sarili. Maligayang pagdating sa iyong bahay sa Rock!

 
Makulay na pandaigdigang mapa ng mga bansa sa buong mundo na nagsasabing welcome home

 

ang pananaw

 
Nag-simula ang unang Rock Church na may mangilan-ngilang miyembro lamang, kung saa ginaganap lamang mga serbisyo isang maliit na apartment sa New York City. Ito ay maituturing na maliit at mapagpakumbabang panimula na maaari mong isipin para sa isang ministeryo. Ngunit hindi nagtagal, makalipas ang mga naunang araw na iyon ay binigyan ng Diyos ang iglesia ng isang pangitain: ang magtatag na isang Iglesyang Rock sa bawat bayan, bawat lungsod, at bawat bansa, sa buong mundo.
 
 

Alam natin na habang ang mga anak ng Diyos ay nag-uugnay sa Kanyang mapagmahal na kalooban, ang supernatural na kapangyarihan ng Diyos ay ipapamalas sa mundo tulad ng walang katulad. At sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang hukbo ng mga hibang, mangingibig, at mananampalataya ay sinusunod ang pagtawag upang buksan ang isang Rock Church sa bawat bayan, lungsod, at bansa sa buong mundo. Hindi kami titigil hanggang ang mga tao mula sa bawat tribu, bawat lahi, at bawat lupain ay nakatagpo ng nakapagliligtas na pag-ibig ni Hesus!

Bilang isang iglesya, ang Rock ay binasbasan ng isang pangitain para sa pagbabagong-buhay sa buong mundo, at sa biyaya ng Diyos, masigasig nating tinutupad ang pangitain na iyon! Sa loob lamang ng ilang taon nakapagbukas kami ng libu-libong pag-aaral ng bibliya sa Rock Church at daan-daang mga serbisyong Rock Church sa bawat kontinente. Ang paglagong ito ay hindi na masukat, at nagsisimula pa lang kami! Ang pagtawag na inilagay ng Diyos sa aming simbahan ay matutupad lamang ng mga taong katulad mo! Sa pamamagitan ng pagliligtas, pagsasanay, at paglulunsad ng Rocks sa buong mundo, naniniwala kami na lahat ay tinawag at piniling maglunsad ng isang simbahan sa kanilang lungsod. Ang bawat isa ay maaaring maabot ang isa!

Sa loob ng mahigit na 20 taon, ang mga Rock Churches Worldwide sa buong mundo ay walang humpay na hinahabol ang pagtawag na itinalaga sa simbahan at nakatuon na magtagumpay. Ang aming layunin ay ang magkaroon ng mga tahanan, gusali, istadyum, unibersidad at higit pa na maging mga Simbahang Rock; Upang ilunsad ang mga akademya ng pamumuno, mga kumpanya ng produksyon, mga kanlungan, mga global seminar / retreat at marami pang iba! Hindi kami hihinto hanggang ang bawat kaluluwa ay maligtas!

 
Badass photography of jungle na naglalarawan sa pandaigdigang misyon

 

ang misyon

 
Humayo nga kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, inyong bawtismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu
— Mateo 28:19

 

Hesus

Iniwan sa amin ang Banal na Espiritu upang tayo’y palakasin, maging mga saksi at isiwalat sa iba kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Bilang Rocks, tungkulin nating maabot ang mundo. Ipinahahayag muna namin ang pag-ibig sa bawat lungsod, pagkatapos bawat bansa, saka ang buong mundo. Ganito natin makikita ang pagbabago ng mundo at ibalik si Hesus Kristo.

 
 

ANG LUNSOD: Tulad ni Hesus at ng Kanyang mga disipulo, ang aming unang pagtawag ay upang dalhin ang kaligtasan at padidisipulo sa mga nasa aming lungsod, bilang isang sugo ng pagmamahal sa aming trabaho, paaralan, tahanan, sa aming buhay panlipunan at higit pa. Sa pamamagitan ng lokal na mga grupo ng selyula, mga kaganapan sa simbahan, mga proyekto sa ministeryo at mga lingguhang serbisyo, ang mga lokal na komunidad ay itatayo bilang isang matatag na pamilya ng simbahan na handa na upang ipagpatuloy ang gawain na tinalaga sa amin ng Diyos na gawin.  

ANG BANSA: Ang pangitain ay pinalawak at ang mga tagabuo ng simbahan ay ipinadala upang maabot ang bawat sambahayan sa bawat bansa. Katulad ng mga disipulo, ang mga Rock ay tinawag upang tularan at palawakin ang mga itinatag na ministeryo, rehiyon sa rehiyon, magtalaga ng mga bagong lider, magligtas ng mga kaawa-awa, ibigin ang mga hindi kaibig-ibig, at makapagtatag ng mga bagong simbahan sa aming pagpapalaganap.

ANG MUNDO: Ang pangitain ay pinalawak at ang mga tagabuo ng iglesya ay ipinadala upang maabot ang bawat sambahayan sa bawat bansa. Katulad ng mga disipulo, ang mga Rock ay tinawag upang tularan ang kanilang mga sarili at palawakin ang mga itinatag na ministeryo, rehiyon sa rehiyon, magtalaga ng mga bagong lider, magligtas ng mga kaawa-awa, ibigin ang mga hindi kaibig-ibig, at makapagtatag ng mga bagong simbahan sa aming pagpapalaganap.

 
Mga simbahan na may isang misyon sa harap ng Big Ben tower orasan sa london england

 

KAMI AY ISANG LUGAR

 

aNG KOMUNIDAD AT KALIGTASAN

Kung saan tayo’y magkasama sa panghabang buhay na pagkakaisa, kung saan ang mga pangkaraniwang nilalang ay nagiging pamilya, kung saan ating kinakalinga ang isa't isa, ipinagdiriwang ang bawat isa, nabubuhay para sa isa't isa. Ginaganyakan namin ang bawat isa upang umunlad at magtagumpay sa personal, kaugnayan, propesyonal at espirituwal. Ito ay kung saan tayo ay sumasaklaw, nagpoprotekta, nagpapasigla, at nagpapagaling sa isa't isa sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos.

UPANG MAGNINGNING AT MATUKLASANG MULI ANG KAGALAKAN

Kung saan ang bawat tao ay ipinagdiriwang, kung saan ang bawat kakayahan ay hinihikayat, at kung saan ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng mga kasangkapan na gagamitin ng Diyos sa isang makapangyarihang paraan at upang matupad ang ating mga pangarap. Kung saan namin niyayakap ang simpleng katotohanan - na ang pamumuhay sa pamamagitan ng Diyos ay masaya!

NG KAPANGYARIHAN AT PAGPAPANUMBALIK

Kung saan ang mga panalangin ay sinasagot ng mga himala, mga pagpapagaling, mga tanda, at mga kababalaghan. Kung saan itinatag ang mga relasyon, kung saan ang mga buhay ay napapanibago, at kung saan ang bawat tao, kahit na ano ang kanilang nakaraan, ay tinatanggap ng bukal sa kalooban at tinuturing bilang isang kapatid na lalaki o babae.

 
New_york_city.jpeg

Isang komunidad ng mga simbahan

 NA TINAWAG PARA MAGING LIWANAG

 

NANINIWALA KAMI

 

Na bilang mga Kristiyano bawat isa sa atin ay mayroong mga hilig at mga talento na ibinigay sa atin ng Diyos upang magamit natin ito para sa Kanyang layunin! Hinihikayat namin ang lahat na makahanap ng mga paraan upang gamitin ang kanilang mga regalo sa loob ng mga ministeryo ng simbahan.

Na ang bawat Tao ay may isang pangunahing responsibilidad habang tayo ay nasa mundong ito - upang maging mensahero ng Ebanghelyo upang mahikayat ang iba para kay Cristo. Ang bawat miyembro ng The Rock Churches Worldwide ay isang ebanghelista sa ano’t anomang paraan!

    Na ang bawat Rock ay may kaparaanan sa mga himala at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Masigasig naming hinihikayat ang lahat ng aming Rocks na maghanap ng mga pagkakataon na maglakas loob na manalangin para sa iba, pagalingin ang may sakit, at upang asahan ang mga himala, palatandaan, at kababalaghan na darating bilang resulta!