Sumali sa kilusan,

sumali sa kasiyahan!

 

Sa Rock Churches Worldwide maraming mga pagkakataon para sa iyo upang makibahagi at sumali sa aming pamilya. Labis naming kinikilala ang banal na kasulatan ng Mateo 6:33. Habang ating hinahangad ang Diyos at Kanyang layunin, lahat ng ating mga panalangin ay ibibigay sa atin! Sa mga taong lumipas, kami’y naging saksi ng mga himala, mga tanda at kababalaghan na naipamalas sa aming mga iglesia sa buong mundo matapos unahing isaalang-alang ang Diyos.

 Kahit na bago ka o naging Rock sa loob ng maraming taon, palaging may bagong pagkakataon na maglingkod sa ministeryo. Ang mapabilang dito ay nagbibigay daan sa pagkakaroon ng mga bagong pagkakaibigan, pagtugon sa iyong pagtawag, pagtuklas ng mga bagong kaalaman at pagtatanim ng mga“binhi" na babalik bilang pag-aani ng mga pagpapala!

 
Mang-aawit gamit ang kanyang regalo upang kumanta para sa Diyos at gumawa ng musika

 

pagkilala

Madali lang ito, may mga ministeryo at pagtitipon na nangyayari sa iba't ibang oras araw-araw sa buong mundo. Sa Rock Churches Worldwide kami ay nag-aalok ng maraming paraan upang makapaglingkod at makibahagi, anuman ang iyong interes o karanasan.

Ikaw ba ay magiliw sa mga bata? Sumali sa ministeryo ng mga bata bilang isang guro. Mayroon ka bang kaalaman sa pamamahala ng gawain? Makibahagi sa aming pangkat na tagapagpa-isa at taga-subaybay. Nais mo bang maglakbay sa mundo? Makianib sa aming mga misyong paglalakbay habang binubuksan namin ang mga simbahan sa buong mundo. Ikaw ba ay isang abugado o opisyal ng pamahalaan? Ibahagi ang iyong karunungan sa pamamagitan ng pag-tuturo sa Rock Resource Center.

Mayroon ka bang libreng araw o umaga? Ang aming mga simbahan ay bukas araw-araw at nag-aalok ng mga pagkakataon upang maglingkod, kahit isang oras o buong araw. Maki-isa sa paglilinis, konstruksyon, pagsasaayos, pagpaplano, pagluluto at marami pang iba. Aming kinagigiliwan ang pagkakaisa at hinahayaan ang bawat miyembro na matuklasan ang kanilang natatanging mga talento!

Ang mga gusali ng lungsod sa gabi ay may labindalawang disipulo na gumagawa ng dakilang komisyon

 

Ang 12

 

Habang nasa lupa si Jesus, matagumpay niyang ipinatupad ang pangitain ng Diyos na bumuo ng mga alagad na mangangalap ng higit pang mga disipulo; Isang pangitain na sinimulan ng Diyos mula noong nilikha ang mundo. Kung wala ang labindalawang disipulo na lumalabas at lumilikha ng higit pang mga disipulo, hindi natin malalaman ang buhay ni Jesus.

Naayon sa pagsunod sa Kanyang mga yapak, kami ay naniniwala na ang aming bahagi, layunin, at pagtawag ay upang ipagpatuloy ang paglakad tulad ng ginawa ni Jesus, pag-eebanghelyo, pagdidisiplina, at pagpaparami ng aming labindalawa. Nasasaad sa Dakilang Komisyon, "Humayo nga kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo" (Mateo 28:19). Ang komisyon na ito ay naging aming komisyon, isang pandaigdigang kilusan na ang bawat Rock ay kabahagi. Kung ikaw ay isang Rock para sa isang araw o limang taon, ito ang nakatakdang panahon upang makuha ang iyong 12!

 

 

Paano…

 

Kunin ang iyong 12:

Ang unang hakbang sa pagkalap ng iyong labindalawang disipulo ay ang magtipon ng mga tao. Lumabas sa iyong komunidad, paaralan, o lugar ng trabaho at tipunin ang mga naliligaw ng landas, nalulungkot o mga nag-hahanap. Magsimula ng isang lingguhang pag-aaral ng Bibliya sa iyong mga bagong kaibigan sa isang bahay o isang lokal na lugar. Bawat linggo ay magbabahagi ka ng isang bagong aralin at hikayatin ang grupo na lumago, hinahamon ang bawat miyembro upang makamit ang kanilang potensyal at magdala ng isang bagong tao. Magpatuloy na manghikayat ng Kristiyanismo sa mga bagong kakilala araw-araw at anyayahan sila na maging bahagi ng pamilya ng Rock!

Buuin mo ang iyong 12

Habang dumadami ang iyong mga bagong kaibigan dahil sa iyong pagmamahal na tulad ng kay Hesus, ang 12 ay nagsisimulang mabuo sa pamamagitan ng pagdidisiplina, na kung saan ang isang tao ay nagpapahintulot sa kanilang sarili na mahubog na naayon sa salita ng Diyos. Kung ating sisiyasatin ang paraan ng pamumuhay ni Jesus kapiling ang labindalawang disipulo, maaari nating tularan ang kanyang mabuting halimbawa at gamitin ito sa ating mga tao. Ang pagbubuo ng isang alagad ay nangyayari kapag naglilingkod ka sa ministeryo, itinatatag ang Kaharian ng Diyos, at hinihikayat ang bawat isa upang maging mahusay! Ang iyong 12 ay higit pa sa isang pormal na relasyon sa lider-alagad; Higit pa sa isang pag-aaral sa Bibliya. Kayo ay nagagalak, nabubuhay at nagmamahalan  nang sama-sama! Sa pamamagitan ng pagtulad sa pamamaraan ni Jesus, naging 12 ang iyong pamilya at pinakamalapit na kaibigan.

Paramihin ang iyong 12:

Kapag nakuha ng iyong mga disipulos ang pangitain, oras na para sa supernatural na multiplikasyon! Ang pag-hihikayat at paggabay sa iyong 12 upang iligtas at mahalin ang iba ay ang katuparan ng kamangha-manghang higit na Komisyon ng Diyos! Habang ang iyong 12 ay nagtitipon sa kanilang labindalawang disipulo, 144 mga alagad ay mabubuo, at higit pa. Ang mga taong hindi kailanman nag-akala na sila ay mamahalin o makakakamit ng anumang tagumpay ay sasali sa magandang kilusang ito upang makaranas na mahalin, manalo, at iligtas ang mundo. Hindi ito huminto hanggang sa mabigyan ng pagkakataon ang bawat tao na maligtas!

 
Traveler naglalakbay sa buong mundo sa roadtrip upang i-save ang mundo para sa Diyos

 

Mayroon

ka na bang 12?

 

Kung hindi, ipagbigay alam sa amin! Nandito kami upang suportahan ka sa pagtupad mo ng iyong kapalaran; Ang maging bahagi ng Dakilang Komisyon. Tutulungan ka namin sa mga aralin, paghihikayat, seminar at iba pa upang makita mong lumago ang iyong 12 na maging kaibig-ibig na nilalang ayon sa Panginoon!